Pinned Items
Recent Activities
 • Oostvoornse meer, onderzoekslocatie voor drijvende zonnepanelen , 4 december 2019

  PLANNING
  • Selectie deelnemende bedrijven (dec 2019)
  • Bouw van de drijvende systemen (tm april 2020)
  • Onderzoek & metingen (tm mid 2021)
  • Vervolgprojecten verwacht

  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
 • Brielle-Westvoorne Omgevingsplan Buitengebied 19 september 2019
  Toetsingsadvies over het milieueffectrapport


  De gemeenten Brielle en Westvoorne willen een omgevingsplan voor het buitengebied vaststellen. Voor het besluit hierover is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De gemeenten hebben de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd te adviseren over het MER. In dit advies spreekt de Commissie zich uit over de juistheid en de volledigheid van het rapport.

  Wat blijkt uit het MER? In het omgevingsplan van de gemeenten zijn de huidige bestemmingsplannen op hoofdlijnen doorgetrokken. In het duingebied worden geen ontwikkelingen toegestaan. De buitengebieden zijn in verschillende landschapszones onderverdeeld, zoals veenpolders en glastuinbouw (figuur 1). De effecten van het plan zijn per landschapszone beoordeeld. Uit het MER blijkt dat de meeste effecten te verwachten zijn in het glastuinbouwgebied en het agrarisch gebied. Er zijn negatieve effecten te verwachten,...
  Brielle-Westvoorne Omgevingsplan Buitengebied 19 september 2019
  Toetsingsadvies over het milieueffectrapport


  De gemeenten Brielle en Westvoorne willen een omgevingsplan voor het buitengebied vaststellen. Voor het besluit hierover is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De gemeenten hebben de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd te adviseren over het MER. In dit advies spreekt de Commissie zich uit over de juistheid en de volledigheid van het rapport.

  Wat blijkt uit het MER? In het omgevingsplan van de gemeenten zijn de huidige bestemmingsplannen op hoofdlijnen doorgetrokken. In het duingebied worden geen ontwikkelingen toegestaan. De buitengebieden zijn in verschillende landschapszones onderverdeeld, zoals veenpolders en glastuinbouw (figuur 1). De effecten van het plan zijn per landschapszone beoordeeld. Uit het MER blijkt dat de meeste effecten te verwachten zijn in het glastuinbouwgebied en het agrarisch gebied. Er zijn negatieve effecten te verwachten, bijvoorbeeld voor cultuurhistorie, natuur en leefomgeving (geluid, lucht, geur). Het toepassen van en uitvoering geven aan de eisen die het omgevingsplan aan nieuwe ontwikkelingen stelt, zou ertoe leiden dat ongewenste effecten worden voorkomen. Soms zou dat zelfs gunstig zijn voor het landschap en de natuur. Een voorbeeld is het negatieve effect van maximale bebouwing in de zanderijen. In het Omgevingsplan is een regel opgenomen dat alleen onder voorwaarden nieuwe woningen gebouwd mogen worden, voor de voorwaarden verwijst het Omgevingsplan naar het Handboek Kwaliteitsverbetering
  Meer
  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
 • Lokale consultatie Energiestrategie Rotterdam - Den Haag 16 oktober 2019

  • Stand van zaken Klimaatakkoord en RES
  • Werking en Meerwaarde RES
  • Proces en stand van zaken
  • Naar een geïntegreerd perspectief
  • Vervolg

  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
 • Energieverkenning Voorne-Putten, een landschappelijk perspectief op de energie transitie. 11 oktober 2019.

  Deze verkenning beschrijft een landschappelijk perspectief voor de energietransitie van Voorne-Putten tot 2050.

  De verkenning begint met een beschrijving van de landschappelijke kwaliteiten van Voorne-Putten. Daarna volgt een analyse van de energie-opgave, waarin ook de bestaande initiatieven aan bod komen.

  De energie-analyse sluit af met een prioritering van diverse vormen van wind- en zonne-energie. Eerste prioriteit voor de ontwikkeling van zonne-energie is het gebruik van daken, voor geothermie het glastuinbouwgebied en voor windenergie de noordrand van Voorne-Putten (grenzend aan de haven).

  Kerngedachte van het visiedeel is dat het nooit om energiewinning alleen gaat. Acht bouwstenen laten zien hoe de energiewinning steeds wordt gekoppeld aan investeringen in het landschap. Zo werken we aan een sterker landschappelijk casco dat in staat is om de energietransitie op...
  Energieverkenning Voorne-Putten, een landschappelijk perspectief op de energie transitie. 11 oktober 2019.

  Deze verkenning beschrijft een landschappelijk perspectief voor de energietransitie van Voorne-Putten tot 2050.

  De verkenning begint met een beschrijving van de landschappelijke kwaliteiten van Voorne-Putten. Daarna volgt een analyse van de energie-opgave, waarin ook de bestaande initiatieven aan bod komen.

  De energie-analyse sluit af met een prioritering van diverse vormen van wind- en zonne-energie. Eerste prioriteit voor de ontwikkeling van zonne-energie is het gebruik van daken, voor geothermie het glastuinbouwgebied en voor windenergie de noordrand van Voorne-Putten (grenzend aan de haven).

  Kerngedachte van het visiedeel is dat het nooit om energiewinning alleen gaat. Acht bouwstenen laten zien hoe de energiewinning steeds wordt gekoppeld aan investeringen in het landschap. Zo werken we aan een sterker landschappelijk casco dat in staat is om de energietransitie op Voorne-Putten in zich op te nemen.

  De verkenning sluit af met een selectie van de meest kansrijke bouwstenen die samengebracht zijn in een ruimtelijk geheel. Dit perspectief wordt voorzien van ontwerpprincipes, een fasering en een indicatie van de opwekcapacititeit.
  Meer
  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
 • WONINGMARKTVERKENNING GEMEENTE WESTVOORNE 2019 - 2035 10 juli 2019

  Het aantal inwoners in de gemeente Westvoorne neemt volgens de prognose tot 2035 met 3,2% toe. Het aantal huishoudens in de gemeente neemt tot 2035 met 8,6% toe.

  Vanuit de demografische ontwikkelingen kan de woningvoorraad met 575 koop- en huurwoningen toenemen. Een toename van ca. 35 woningen per jaar.

  Voor invulling van het Regioakkoord programmeert de gemeente 500 tot 725 extra koop- en huurwoningen. Een extra toename van 30 tot 40 woningen per jaar. Naast huurwoningen (30%) worden ook koopwoningen (65%) en vrije sector huurwoningen (5%) in het programma opgenomen zodat een juiste mix van koop en huur in de gemeente blijft bestaan.

  Het huidige aanbod en de gewenst opgave is in onderstaande tabel opgenomen. Voor de toevoeging van huurwoningen is het aandeel van 30% aangehouden. Het huidige aandeel bedraagt ca. 20%. Hierdoor is de procentuele toename van het aandeel sociale huurwoningen hoger dan voor...
  WONINGMARKTVERKENNING GEMEENTE WESTVOORNE 2019 - 2035 10 juli 2019

  Het aantal inwoners in de gemeente Westvoorne neemt volgens de prognose tot 2035 met 3,2% toe. Het aantal huishoudens in de gemeente neemt tot 2035 met 8,6% toe.

  Vanuit de demografische ontwikkelingen kan de woningvoorraad met 575 koop- en huurwoningen toenemen. Een toename van ca. 35 woningen per jaar.

  Voor invulling van het Regioakkoord programmeert de gemeente 500 tot 725 extra koop- en huurwoningen. Een extra toename van 30 tot 40 woningen per jaar. Naast huurwoningen (30%) worden ook koopwoningen (65%) en vrije sector huurwoningen (5%) in het programma opgenomen zodat een juiste mix van koop en huur in de gemeente blijft bestaan.

  Het huidige aanbod en de gewenst opgave is in onderstaande tabel opgenomen. Voor de toevoeging van huurwoningen is het aandeel van 30% aangehouden. Het huidige aandeel bedraagt ca. 20%. Hierdoor is de procentuele toename van het aandeel sociale huurwoningen hoger dan voor de koopwoningen.

  Meer
  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
 • Oostvoornse Meer onderzoek blauwalg, 3 april 2019

  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
 • Presentatie Energiestrategie Rotterdam - Den Haag 31 oktober 2018

  - Handelingsperspectief
  - Kansen in beeld brengen (breder dan energie)
  - Duidelijkheid over onze rol en die van anderen
  - Randvoorwaarden in beeld brengen (ruimtelijk, juridisch en financiering)

  Wat lokaal kan, blijft lokaal en doen we niet regionaal.
  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
 • Routekaart VP van ambitie naar wettelijk verplichte opgave , 31 oktober 2018

  Routekaart Duurzaam VP 2040 = concreet vertaald tot 2021

  Doelen tot 2021 (19% duurzame energie en 6% besparing) o.a. via:

  • 50 ha zonnepark
  • 100.000 zonnepanelen gebouwde omgeving
  • 15-18 windmolens
  • 6% aan besparingsmaatregelen gebouwde omgeving
  • Restopgave voor periode 2021 -2040 (wordt nog uitgewerkt)
  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
 • Omgevingsplan buitengebied Brielle en Westvoorne , 5 februari 2018

  Opzet omgevingsplan

  • gebiedsaanduidingen omgevingsvisies – op welke punten vraagt gebied om verschil in regels? – zijn deze regels in Brielle en Westvoorne gelijk?


  • voorbeeld: bestemmingen – nu: agrarisch, agrarisch met landschappelijke waarde, agrarisch met natuurwaarde, natuur met agrarisch medegebruik, agrarischglastuinbouwgebied, agrarisch gebied 1 etc.

  – straks: zanderijen, (oude en jonge) zeekleipolders, veenpolders

  – natuur? water? verkeer? erfgoed? veiligheid? gezondheid?
  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
 • Bestemmingsplan Maasvlakte2 , 16 januari 2018

  Huidig bestemmingsplan is 22 mei 2008 vastgesteld
  • Drie uitgeefbare hoofdbestemmingen (Containers, Chemie & Distributie) Trends en Ontwikkelingen • Recycling & maintenance Recycling in brede zin met daaronder ook de ontmanteling, onderhoud en offshoreinstallaties
  • Opslag van duurzame energie is nodig. Dit is een belangrijke ontwikkeling in de energietransitie. Nieuwe concepten zijn o.a. Power to Gas.
  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
Er zijn hier nog geen activiteiten
Unable to load tooltip content.